Vyhrajte lístky na Kometu


"Vyhrajte lístky na Kometu"

Jak se do soutěže přihlásit?

Podmínkou účasti v soutěži je, že soutěžící napíše do komentáře pod soutěžním FB příspěvkem s kým  na hokejový zápas půjdete a dále dá na webové stránce pořadatele – J.P.N. Cars s.r.o.   „To se mi líbí“. 

V pátek 15.3.2024  ve 12,00 hodin vylosujeme 2 výherce, jeden výherce vyhraje dva lístky na hokejový zápas Komety dne 17.3.2024 a druhý výherce vyhraje dva lístky na hokejový zápas Komety dne 18.3.2024

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
STATUT SOUTĚŽE NA SOCIÁLNÍ SÍTI FACEBOOK "Vyhrajte lístky na Kometu“
(dále jen "Statut")

Statut upravuje podmínky účasti v soutěži, způsob a postup provádění činností nezbytných pro její realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.


l. POŘADATEL SOUTĚŽE (dále jen "Pořadatel")
J.P.N. Cars s.r.o., IČ : 253 03 147, se sídlem Hviezdoslavova 1187/57, Slatina, 627 009 Brno.


II. TERMÍN SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat od 13.3.2024 do  15.3.2024. Přihlásit se do soutěže může soutěžící od vyhlášení soutěže do 15.3.2024 do 10,00 hodin. V tomto období je
možné se do soutěže přihlásit. Vyhodnocení soutěže a vylosování dvou výherců proběhne 15.3.2024  ve 12,00 hodin.


III. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K ÚČASTI V SOUTĚŽI
A) Soutěž se koná na území České republiky.
B) Do soutěže se může přihlásit každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a která splňuje podmínky pro účast v soutěži dle bodu lV tohoto Statutu (dále jen "účastník").
C) Každý účastník se může zúčastnit pouze jednou za soutěž, a to tak, že odpoví pouze v jednom komentáři.
D) Do slosování bude zařazen každý účastník, který splní specifické podmínky soutěže uvedené v přihlášce v době trvání soutěže.
E) Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, pořadatel soutěže, jakož i osoby jim blízké.

lV. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro vstup do soutěže je oprávněný účastník povinen v komentáři sdělit s kým půjde na hokejový zápas a na webu pořadatele – J.P.N. Cars s.r.o. dát „To se mi líbí“.


V. VÝHRA
Výhrou v soutěži jsou  pro jednoho výherce  dva lístky na hokejový zápas dne 17.3.2024 a pro druhého výherce dva lístky na hokejový zápas dne 18.3.2024.


Vl. URČENÍ VÝHERCE A VYROZUMĚNÍ O VÝHŘE
A) Výherce soutěže bude vylosován dne 15.3.2024 ze všech platných příspěvků v komentářích.
B) Výherce soutěže bude o výhře vyrozuměn dne 15.3.2024 po vylosování a to vložením komentáře pořadatele soutěže pod daný soutěžní příspěvek nebo
vložením samostatného statusu obsahujícího oznámení.
C) V případě, že výherce soutěže do 24 hodin od vyrozumění způsobem uvedeným v předchozí větě tohoto článku neprojeví zájem o převzetí vyhraných lístků a nesdělí svoji e-mailovou adresu pořadateli soutěže pro zaslání vyhraných lístků nebo výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a pořadatel soutěže je oprávněn vybrat náhradního výherce soutěže.


VII.  ZPŮSOB PŘEDÁNÍ VÝHRY
A) V rámci vyrozumění výherce o výhře bude každý výherce pořadatelem vyzván k tomu, aby sdělil na e-mailovou adresu pořadatele – J.P.N Cars s.r.o. prasek@jpncars.cz svoji e-mailovou adresu, na kterou pořadatel soutěže následně zašle výherci  vyhrané dva lístky na hokejový zápas. Pořadatel soutěže zašle výhru výherci soutěže bez zbytečného prodlení poté, co výherce soutěže poskytl pořadateli soutěže svoji e-mailovou adresu pro zaslání lístků.
C) Účastník nemá na výhru právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.
Výsledky soutěže jsou konečné. Účastníci soutěže berou na vědomí, že si nemohou nárokovat výhru vyšší hodnoty nebo ve větším množství. Účastníci soutěže dále berou na vědomí, že výhru nelze směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než kterou uvedl pořadatel soutěže v příslušném soutěžním příspěvku.

VIII.  DALŠÍ  PODMÍNKY

A) Účastník účastí v soutěži  uděluje bezplatně souhlas pořadateli soutěže, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), aby zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail nebo fotografie, a to za účelem jejich zveřejnění na Facebooku webové stránky pořadatele v rámci hodnocení soutěže, za účelem vyhodnocení samotné soutěže, vytvoření databáze a jejího využití pro marketingové účely související se soutěží a jejím vyhodnocením, a to po dobu od přihlášení účastníka do soutěže do písemného odvolání jeho souhlasu. Účastí v soutěži účastník zároveň prohlašuje, že si je vědom platné právní úpravy a oprávnění dle ustanovení § 12 zákona a že poskytnuté údaje jsou správné a aktuální.
B) Účastník soutěže má práva dle ustanovení § 29 Zákona, tj. zejména právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl naplněn účel jejich zpracování, právo na základě bezplatné písemné žádosti vznést námitku proti používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.
C) Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel soutěže nebo pořadatel soutěže je v rozsahu podmínek dohodnutých s pořadatelem soutěže oprávněn shromažďovat, zpracovávat a používat osobní údaje za použití automatizovaných, částečně automatizovaných nebo jiných než automatizovaných prostředků zpracování v souladu s právním řádem České republiky.


lX. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
A) Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, jakož i osoby jim blízké.
B) Prokáže-li se, že výherce soutěže je zaměstnancem pořadatele soutěže nebo zaměstnancem pořadatele soutěže nebo osobou jim blízkou, nárok této
osoby na výhru nevzniká, výhra není předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
C) V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití, účasti v rozporu s dobrými mravy nebo omylu souvisejícího s řádnou organizací soutěže si pořadatel vyhrazuje právo  ukončit nebo pozastavit soutěž, změnit podmínky soutěže, prohlásit oznámení o výhře zveřejněné na facebookové stránce nebo zaslané výhercem za neplatné nebo zablokovat účast takového účastníka v soutěži bez předchozího upozornění a jakékoli náhrady.
D) Pořadatel soutěže ani pořadatel soutěže neodpovídá za to, že výherce v oznámení o kontaktních údajích uvede nesprávnou adresu, na kterou měla být výhra zaslána.
Pořadatel soutěže ani pořadatel soutěže neodpovídá za jiné důvody, pro které výherci nebyla výhra doručena, s výjimkou důvodů na straně pořadatele soutěže.
F) Pořadatel soutěže nehradí účastníkům žádné náklady vzniklé v souvislosti s účastí v soutěži.
G) Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s pravidly této  soutěže a s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn zveřejnit jména, podobizny či jiné informace svěřené výhercům v médiích, jakož i je použít k reklamním a propagačním účelům pořadatele soutěže, a to bez nároku účastníka na jakoukoliv odměnu.
H) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky či pravidla této soutěže bez předchozího upozornění a je povinen změněné podmínky či pravidla zveřejnit na facebookové stránce.


X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Účastí v soutěži každý účastník rovněž potvrzuje, že byl informován o tom, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a že z účasti v soutěži žádné takové závazky nevyplývají. Pořadatel prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook a není jinak spojena se společností Facebook.


V Brně dne 13.3.2024